آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این آیین نامه با توجه به مصوبات هیات امنای دانشگاه قابل تغییر است؛ لذا در هر زمان میبایست آخرین ویرایش آن را از دانشگاه مربوط دریافت نمود.
-
1391/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد