اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
مصوب هیات وزیران
۲۶۷۱۰ت۴۸۹۳۸هـ
1393/03/11
متن ضابطه

 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

 

شماره: ۳۶۹۳۹/۴۸۹۳۸                                                               

تاریخ: 1394/۳/26

 

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه تصویر اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۱۰/ت ۴۸۹۳۸ هـ مورخ ۱393/۳/۱1 به دلیل اشتباه تحریری در گیرندگان رونوشت تصویب‌نامه یادشده برای روزنامه رسمی ارسال نشده است، مراتب برای دستور اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

شماره: ۲۶۷۱۰/ت ۴۸۹۳۸ هـ                                          

تاریخ: ۱393/۳/۱1

وزارت راه  و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسات 1392/۹/20 و 1393/۱/24 به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره): اراضی موجود در منطقه هوانوردی و غیر هوانوردی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور (حدود ۱۴۰۰۰ هکتار) شامل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی.

ب ـ شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت‌های هوانوردی و غیر هوانوردی شامل فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، رفاهی، بانکی، بیمه‌ای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می‌شود.

ج ـ منطقه آزاد تجاری: اراضی موجود از انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۱۵۰۰ هکتار) که ازاین‌پس «منطقه آزاد» نامیده می‌شود.

د ـ منطقه ویژه اقتصادی: اراضی موجود از انتهای ضلع غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۲۵۰۰ هکتار) که ازاین‌پس «منطقه ویژه» نامیده می‌شود.

هـ ـ تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرین، خدمه پروازی، کالا، سوخت‌گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه‌های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آن‌ها.

وـ عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

زـ وسایل پرنده: هر وسیله قابل پرواز در فضایی بالاتر از سطح زمین با استفاده از نیروی موتور.

ح ـ فرودگاه: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

 

ماده ۲ ـ نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به‌اختصار شرکت نامیده می‌شود.

 

ماده ۳ ـ اهداف شرکت عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل‌ونقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل‌ونقل بار و قطب دوم حمل‌ونقل مسافری منطقه می‌باشد.


ماده ۴ ـ مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

 

ماده ۵ ـ مرکز اصلی شرکت در منطقه آزادشهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قوانین مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب و نمایندگی‌ها و شرکت‌های وابسته اقدام نماید.

 

ماده ۶ ـ سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیر نقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تقویم می‌شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور است و منقسم به ده میلیون سهم یک‌میلیون ریالی می‌باشد.

 

ماده ۷ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که بر اساس ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت دولتی تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

 

فصل دوم ـ موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۸ ـ موضوع شرکت عبارت است از انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، مدیریتی، گردشگری، رفاهی، مهندسی، حمل‌ونقل و عمرانی مرتبط و مفید برای توسعه و گسترش اقتصاد حمل‌ونقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط.

 

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات شرکت عبارت است از:

۱ ـ برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری فعالیت‌های موضوع شرکت.

۲ ـ انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با رعایت ضوابط زیست‌محیطی.

۳ ـ ارائه خدمات هوانوردی ازجمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست‌وبرخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهی ازجمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ‌ها و تمامی مستحدثات.

۴ ـ ارائه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمان‌های جنبی، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیر فرودگاهی در محدوده فرودگاه.

۵ ـ انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق با اهداف شرکت و رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ عضویت در مجامع و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۷ ـ انجام همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده فعالیت‌های شرکت به‌منظور افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

۹ ـ اقدامات لازم به‌منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

۱۰ ـ انعقاد انواع عقود و معاملات ازجمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ ـ سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به‌منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی ازجمله برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

 

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ۱۰ ـ ارکان شرکت عبارت‌اند از:

۱ ـ مجمع عمومی.

۲ ـ هیأت  مدیره و مدیرعامل.

۳ ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

 

ماده ۱۱ ـ نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارت‌اند از:

۱ ـ وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲ ـ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

۳ ـ مدیر عامل شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور

 

ماده ۱۲ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ ـ مجمع عمومی عادی.

۲ ـ مجمع عمومی فوق العاده.

 

ماده ۱۳ ـ مجمع عمومی عادی هرسال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط‌مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می‌شود.

 

ماده ۱۴ ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضا رسمی است و تصمیمات آن‌ها با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.

 

ماده ۱۵ ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت  مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)

۲ ـ بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ ـ انتخاب اعضای هیأت  مدیره و مدیرعامل.

۵ ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ تعیین خط‌مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت.

۷ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیت شرکت و تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۱۰ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.

۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیأت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خریدوفروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قوانین مربوط.

۱۲ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۳ ـ ارائه پیشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاهش در راستای فعالیت‌های شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی‌ربط.

۱۴ ـ تصویب روش‌های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت و همچنین تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیرقابل‌وصول شرکت.

۱۵ ـ تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل‌تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

 

ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب.

۲ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.


ماده 17- هیات مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر در حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیات مدیره پس از انقضای مدت یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب می‌نماید. تغییر مقامات فوق در هر زمان با تصویب هیات مدیره امکان‌پذیر می‌باشد.


ماده ۱۸ ـ جلسات هیأت  مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۹ ـ جلسات هیأت  مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رئیس هیأت  مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت  مدیره تشکیل می‌شود.

 

ماده ۲۰ ـ هیأت  مدیره دارای دفتری است که صورت‌جلسات هیأت  مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت  مدیره با رئیس هیأت  مدیره می‌باشد.

 

ماده ۲۱ ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت  مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.

 

ماده ۲۲ ـ هیأت  مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.

 

ماده ۲۳ ـ وظایف و اختیارات هیأت  مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

۲ ـ واگذاری حق بهره‌برداری از اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره‌برداری از آن‌ها لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.

۳ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.

۴ ـ اخذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

۵ ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت بر اساس تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶ ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۷ ـ تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت.

۸ ـ تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

۹ ـ تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ ـ تصویـب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره‌برداری از اراضی.

۱۱ ـ اجازه افتتاح انواع حساب‌های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات.

۱۲ ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

۱۳ ـ پیشنهاد خط‌مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن‌ها به مجمع عمومی.

۱۴ ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط‌مشی و اهداف شرکت.

۱۵ ـ مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

۱۶ ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در امور شرکت.

۱۷ ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

۱۸ ـ بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

۱۹ ـ رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیأت  مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲۰ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۲۲ ـ سایر اختیاراتی که به‌موجب این اساسنامه بر عهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ بر عهده هیأت  مدیره است.

۲۳ ـ بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

۲۴ ـ اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

 

ماده ۲۴ ـ هیأت  مدیره می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل یا رئیس مجمع عمومی تفویض نماید.

 

ماده ۲۵ ـ هیأت  مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت  مدیره را در مهلت مقرر به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

 

ماده ۲۶ ـ مدیرعامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.

تبصره- مدیرعامل در صورتی که از بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شده باشد، ریاست هیات مدیره شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.


ماده ۲۷ ـ مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت  مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می‌باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بر عهده دارد.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت  مدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

۱ ـ استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال، اعطای پاداش، اضافه‌حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به‌طورکلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲ ـ افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آن‌ها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت  مدیره.

۳ ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

۴ ـ اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.

۵ ـ عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.

 

ماده ۲۸ ـ چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت  مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت  مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.

تبصره ـ استفاده از حساب‌های بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذی‌حساب خواهد رسید.

 

ماده ۲۹ ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط را به‌صورت مکرر دارد.

 

ماده ۳۰ ـ شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب‌نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

 

ماده ۳۱ ـ وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آن‌ها.

۲ ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره ـ بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

 

ماده ۳۲ ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت فقط در اختیار شرکت می‌باشد.

 

فصل چهارم ـ تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۳۳ ـ شرکت می‌تواند جهت تأمین منابع موردنیاز از انواع روش‌های تأمین منابع ازجمله منابع عمومی دولتی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روش‌های تأمین منابع از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب «ساخت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، اجاره و واگذاری» و اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

 

ماده ۳۴ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هرسال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

 

ماده ۳۵ ـ صورت‌های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به‌موجب نامه شماره ۳۶۱/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱393/۲/10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد