آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
‌آموزش عالی - استخدام نیروهای مسلح - بودجه - بهداشت و درمان - بیمه – تامین اجتماعی - نهادهای انقلاب اسلامی - ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1374.06.05 - .8331ت15464ه - 1374.07.05 - 572 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: الحاق یک تبصره به بند الف
8331
1374/06/05
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب1374/06/05)


1374.06.05- ۸۳۳۱ت ۱۵۴۶۴ هـ - ۵.۷.۱۳۷۴-572


آموزش عالی- استخدام نیروهای مسلح- بودجه- بهداشت‌و درمان- بیمه- تامین اجتماعی- نهادهای انقلاب اسلامی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی


هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/۶/5 بنا به پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی ـ موضوع نامه شماره ۸۸۸۳ مورخ 1374/۵/29 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ و به استناد بند ۵ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشورـ مصوب ۱۳۷۳ ـ آیین‌نامه اجرای بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :


ماده ۱ ـ پرداخت ۸۰% سهم حق بیمه سرانه خدمات درمانی ـ که از این پس به اختصار سهم نامیده می‌شود ـ پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تحت تکفل فرزندان شهدا بر عهده دولت و ۲۰% باقیمانده بر عهده بیمه‌شده می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که با تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بیمه‌شده توانایی پرداخت ۲۰% سهم خود را ندارد، مبلغ مذکور از اعتبارات بنیاد پرداخت می‌شود.

ماده ۲ ـ پرداخت ۸۰% سهم جانبازان ۲۵% و بالا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان ـ با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ ـ بر عهده دولت و ۲۰% باقیمانده از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان و جانبازان توسط دولت پرداخت می‌شود.
تبصره ـ جانبازان زیر ۲۵% که فاقد درآمد هستند به تشخیص بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول این ماده می شوند.

ماده ۳ ـ

 الف ـ ۸۰% سهم طلاب علوم دینی و روحانیونی که به تشخیص مدیریت حوزه علمیه قم مشمول دریافت خدمات بیمه‌ای دیگر نمی شوند و همسر و فرزندان تحت تکفل آن‌ها ـ با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ بر عهده دولت می‌باشد. حوزه های علمیه سراسر کشور هر سال از طریق مدیریت حوزه علمیه قم یا مراجعی که از طرف حوزه علمیه قم تعیین می‌شود، اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش‌بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنند.

تبصره- اختیارات حوزه علمیه قم راجع به طلاب علوم دینی و روحانیون و ارایه اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات در حوزه علمیه با مدیریت حوزه علمیه مشهد می‌باشد.
ب ـ پرداخت ۵۰% سهم دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و همسر و فرزندان آن‌ها ـ با رعایت ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ در زمان تحصیل توسط دولت و ۵۰% باقیمانده برای آن عده از دانشجویانی که توان پرداخت آن را ندارد از طریق صندوق‌های رفاه و برای دانشجویانی که در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند از طریق دستگاه مربوط به‌صورت وام با رعایت ضوابط صندوق رفاه دانشجویان صورت می‌گیرد دانشجویان دوره‌های PHD و تخصصی پرداخت ۵۰% باقیمانده را، رأساً تقبل می‌کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلف‌اند همه‌ساله اطلاعات آماری دانشجویان و افراد تحت تکفل کسانی را که مشمول دریافت خدمات هستند تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش‌بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام دارند تا در بودجه سالیانه آن‌ها منظور گردد، همچنین سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است ۵۰% حق سرانه فوق را در اعتبارات صندوق‌های رفاه پیش‌بینی نماید.

ماده ۴ ـ به‌منظور بهره‌گیری سربازان، همسران و فرزندان تحت تکفل آن‌ها ـ با رعایت ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ از خدمات درمانی غیرنظامی در مواقعی که امکان استفاده از خدمات درمانی مراکز درمانی نظامی میسر نیست، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای افراد یادشده دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر می‌کند. سازمان برنامه‌وبودجه موظف است اعتبارات لازم را برای مشمولان این ماده که از مرکز درمانی غیرنظامی استفاده می‌کنند در بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح منظور نماید.

ماده ۵ ـ هزینه خدمات تشخیصی و درمانی خانواده زندانیان که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای بوده و احتیاج به خدمات پیدا می‌نمایند بر عهده سازمان سرپرستی زندان‌ها می‌باشد.
وزارت دادگستری موظف است همه‌ساله بودجه لازم را پیش‌بینی و برای اقدامات اجرایی و منظور نمودن اعتبار لازم به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام نماید.

ماده ۶ ـ پرداخت سهم مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان در زمان خدمت همانند کارمندان رسمی دستگاه مربوطه انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است همه‌ساله بر اساس اطلاعات آماری ارایه شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را حسب مورد در بودجه دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی کند و دستگاه‌های مزبور حسب مورد با پرداخت ۱۰۰% حق سرانه درمان (سهم دولت و بیمه‌شده) با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد منعقد می‌کنند.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند حق سرانه افراد مشمول دریافت خدمات را با عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر در چهارچوب قانون بیمه‌گر همگانی به مصرف برسانند.

ماده ۹ ـ این آیین‌نامه صرفاً افرادی را در برمی‌گیرد که شمول بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ نباشند.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد