آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي - مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شوراي عالی انقلاب فرهنگی
***
1389/12/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد