ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
95/330417
1395/10/18
متن ضابطه

شماره: 95/330417

تاریخ: 1395/10/18


"اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"
جهت اطلاع مديران عامل محترم بانک‌های دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک، مؤسسات اعتباري غیر بانکی و بانک مشترک ايران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.


با سلام؛


احتراماً، در راستاي تکليف مقرر در تبصره ذيل ماده (5) «دستورالعمل اجرايي ماده (47) قـانون رفـع موانـع توليـد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» مصوب یک‌هزارم و دويست و دوازدهمين جلسه مورخ 1394/۱۰/1 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94/116364 مورخ،1394/۵/7 بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند؛ بـر اسـاس آخـرين آمـار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور به ميزان 11/6 درصد می‌باشد. شایان‌ذکر مي‌داند، تا زمان ابلاغ رقم جديد، سهم يادشده مبناي عمل خواهد بود. خواهشمند است دستور فرماينـد بـا عنايـت بـه اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، مراتب به قيد تسريع به‌تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک ابـلاغ و بـر حسـن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد. همچنين، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گـردد کـه نسـخه‌اي از بخشـنامه ابلاغـي بـه واحدهاي ذی‌ربط، به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود./ ۳۱۱۴۷۷۸

 

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدی ارجمند نژاد حميدرضا غني‌آبادي

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد