قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1379/12/10
متن ضابطه

قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض

 

تاریخ تصویب: 1379/12/10

ماده‌واحده - از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌نهادها، دستگاه‌های اجرائی، شهرداری‌ها و شوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض رادارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
‌تبصره 1 - آئین‌نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌تبصره 2 - مرجع تأیید کالاها و خدمات یادشده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
‌تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.12.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد