بخشنامه استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب
وزارت نیرو- فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی (اول) طرح های فاضلاب و آبهای سطحی (نشریه 177-الف)- راهنما و فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی- تخصیص منابع آب حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی- قرارداد (پیمان) همسان فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی- نظام نامه پایش کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب
87512/700
1386/11/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد