دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
وزیر صنعت، معدن و تجارت
4017/3
1394/05/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد