راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
-
1394/00/00
متن ضابطه

وزارت نیرو
شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور


راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح‌های
فاضلاب به روش بیع متقابل


تابستان 1394

 

 

جمهوری اسلامی ايران
وزارت نیرو
شركت آب و فاضلاب استان ...........

 


اسناد ارزيابی كیفی

 


سرمایه‌گذاری در طرح
"
واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول ........ تصفیه‌خانه فاضلاب
شهر ............. به روش بیع متقابل"

 


 

استعلام ارزيابی كیفی سرمایه‌گذاران

شركـت آب و فاضلاب اسـتان .............. بـه‌منـظور تکمیل و توسعه طرح‌هـای جمع‌آوری، انتقـال و تصفـیه فاضلاب و با اسـتناد بنـد (ب) ماده (214) قانون بـرنامه پنـج‌ساله پنجم توسـعه و آيیــن‌نامه اجرايي ماده 126 قانـون بودجه سـال 1392 به شماره 153880/ت 49815ه مورخ 1392/9/26 و ماده 27 الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پس از انجام فراخوان، فرايند ارزيابي برای انتخاب سرمایه‌گذاران واجد شرايط با مشخصات مشروحه ذيل را آغاز می‌نماید.


1- موضوع استعلام:

ارزيابي و انتخاب سرمایه‌گذاران جهت مشاركت در توسعه و تکمیل تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب از طريق واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول ...... تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ........... به روش بیع متقابل طبق مشخصات فني، استانداردهای ملي و خواسته‌های سرمایه پذیر.


حدود كار سرمایه‌گذاران

- تأمین مالي و احداث مدول .......... تصفیه‌خانه فاضلاب شهر .......... به ظرفیت ................. مترمکعب در شبانه‌روز با استفاده از روش‌های پیشرفته و به‌روز .........................؛ و انتقال پساب به محل مصرف توافق شده

- اجرای شبکه و خط انتقال با مشخصات فني مصوب- بهره‌برداری، راهبری، تعمیر و نگهداری تأسیسات احداث‌شده در دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب

- تأمین سرمايه مازاد جهت تکمیل و توسعه تأسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در استان

*تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه می‌تواند متغیر باشد.


2- محل اجرای كار:
استان .............- شهرستان .................- ...........................................


3- موعدها و زمان‌های كلیدی:
- دوره عملیات اجرايي:..............................................
- دوره تأمین سرمايه مازاد: ........... تا ........... ماه
-دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه‌خانه: مطابق درخواست سرمایه‌گذاران و حداكثر ......... سال


4- سرمایه پذیر: شركت آب و فاضلاب استان ..............


5- سرمایه‌گذار:
- سرمایه‌گذار حقوقي مطابق شرايط ذکرشده در اسناد حاضر، می‌تواند كارگزار پساب و يا مصرف‌کننده پساب باشد.

- امکان تأمین سرمايه موردنیاز، داشتن سابقه مديريتي، اجرايي و بهره‌برداری پروژه‌های مشابه و برنامه استفاده از پساب
تبصره: درصورتی‌که سرمایه‌گذار دارای سابقه مديريتي، اجرايي و بهره‌برداری پروژه مشابه نمي‌باشد، بايد پیمانکاران ذيصلاح مطابق شرايط ذکرشده در اين اسناد را معرفي و موافقت‌نامه همکاری با آن‌ها را ارائه نمايد.


6- زمان و محل دريافت اسناد ارزيابی كیفی: با عنايت به فراخوان عمومي انجام‌شده در ......................،. اسناد ارزيابي كیفی از تاريخ ............. تا پايان وقت اداری روز ......................... از دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان ......... به آدرس: ....................، دفتر امور قراردادها قابل دريافت می‌باشد.

 
7- نحوه تکمیل جداول ارزيابی: جداول مربوط به معیارهای ارزيابي كیفي و امتیاز آن‌ها به پیوست این استعلام می‌باشد كه سرمایه‌گذاران مي‌بايست، نسبت به ارائه مستندات جهت دريافت امتیاز مربوطه اقدام لازم را معمول نمايند. روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر يک از معیارها، در جداول مربوطه ذكر گرديده است. ارائه مدارک و مستندات لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر يک از معیارها ضروری است.

توضیح: سرمایه‌گذاران موظف به اعلام حجم پساب موردنیاز، برنامه استفاده از پساب و دوره واگذاری پساب می‌باشند. با توجه به اينکه حجم سرمایه‌گذاری در اين فراخوان متأثر از شرايط فوق می‌باشد، لذا اعلام اين موارد الزامي است.


8-محل و زمان و نحوه تحويل اسناد ارزيابی كیفی (نشانی سرمایه پذیر): داوطلب شركت در ارزيابي بايد اسناد و مدارک خواسته‌شده را در پاكت سربسته لاک و مهرشده، تنظیم و حداكثر تا پايان وقت اداری روز ....................... به دفتر دبیرخانه شركت آب و فاضلاب استان .......... به آدرس: ..................................................................... تسلیم نمايد. بر روی پاكت يادشده بايد برگه پاياني اسناد ارزيابي كیفي تکمیل و چسبانده شود و در مهلت مقرر با دريافت رسید حاوی ساعت و تاريخ وصول، تسلیم گردد.


9- حداقل امتیاز قابل‌قبول: حداقل امتیاز قابل‌قبول جهت شروع فرايند مذاكره، 70 درصد امتیاز كل می‌باشد.


10- مهر و امضای اسناد و مدارک: تمام اسناد ارزيابي، ازجمله اين استعلام و اسناد ارزيابي كیفي و كلیه مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط سرمایه‌گذار بايد به مهر و امضای مجاز صاحبان امضای مجاز شركت‌های سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذار رسیده باشد. مدارک فاقد مهر و امضا و مدارک ارائه‌شده بدون ارائه مستندات لازم پذيرفته نخواهد شد.

 

نحوه انجام ارزيابی كیفی:

 ارزيابي كیفي سرمایه‌گذاران به روش وزني می‌باشد. در اين روش مجموع ضريب وزني معیار صد درصد می‌باشد و هر سرمایه‌گذار درازای هر معیار، امتیازی بین صفرتا صد كسب مي‌كند. امتیاز كل هر سرمایه‌گذار، معادل مجموع حاصل‌ضرب امتیاز کسب‌شده برای هر معیار وزني مربوط می‌باشد.

ابتدا كمیسیون نسبت به ارزيابي شکلي سرمايه‌گذاراني كه اسناد خود را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند اقدام نموده و سرمايه‌گذاراني كه اسناد آن‌ها ازنظر شکلي مورد تائید كمیسیون باشند، جهت ارزيابي كیفي به كمیته فني بازرگاني ارسال‌شده و پس از ارزيابي كیفي از سرمایه‌گذاران حائز شرايط برای انجام مذاكره دعوت می‌گردد.

كمیسیون معاملات حداكثر ظرف مدت 30 روز از شركت‌های حائز شرايط جهت تدقیق حدود كار و نحوه مشارکت آن‌ها در پروژه دعوت به عمل مي‌آورد.


11- مدارک موردنیاز جهت ارزيابی شکلی: سرمایه‌گذار موظف است مدارک ذيل را به همراه بقیه مستندات ارزيابي در پاكت‌های ارزيابي كیفي ارائه دهد:

1- آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاكت‌ها

2- اساسنامه

3- تصوير كارت ملي و شناسنامه دارندگان امضای مجاز

4- فرم شماره (1) استعلام ارزيابي كیفي سرمایه‌گذاران
5- فرم شماره (2) اظهارنامه دارا بودن ماشین‌آلات و تجهیزات

6- فرم شماره (3) اظهارنامه توان اجرای كار

7- فرم شماره (4) اظهارنامه امکان تأمین منابع مالي پروژه

8- فرم شماره (5) اطلاعات كلي و حقوقي شركت

9- مدارک پیوست خواسته‌شده


12- اطلاعات عمومی موضوع ارزيابی كیفی كه جهت تکمیل اسناد ارزيابي در اختیار سرمایه‌گذاران قرار مي‌گیرد، به شرح زير می‌باشد:
-
گزارش شناخت طرح
-
معیارهای ارزيابي و ضريب وزني معیارها
-
طرح و برنامه پیشنهادی سرمایه‌گذار در خصوص استفاده از پساب و تأمین سرمايه مازاد


13- اسناد ارزيابي بايد از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم‌خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارک ارزيابي يا ارائه مدارک مشروط و مبهم، آن اسناد مردود است.


14- در صورت حضور سرمایه‌گذاران به‌صورت مشاركت، بايد يک موافقت‌نامه تهیه گردد كه در آن (1) كلیه اعضا مشتركا و منفردا مسئول خواهند بود، (2) هیچ محدوديتي در رابطه با تعداد شركا وجود نخواهد داشت، (3) پیشنهاد بايد به نحوی به امضا برسد كه برای تمامي اعضا به لحاظ قانوني الزام‌آور باشد. (4) يکي از اعضا به‌عنوان مسئول و نماينده معرفي خواهد شد تا از طرف ديگر اعضای مشاركت مجاز به پذيرش مسئولیت‌ها و دريافت دستورات باشد و (5) میزان مشاركت هريک از شركا مشخص گردد. عدم ارائه موافقت‌نامه مشاركت منجر به عدم پذيرش پیشنهاد خواهد شد. هرگونه تغییر در ساختار يا تشکیلات مشاركت پس از تائید صلاحیت، منوط به تائید كتبي سرمایه پذیر خواهد بود. چنانچه درنتیجه تغییر ساختار، مشاركت جدید از معیارهای ارزیابی كیفي مندرج در اسناد برخوردار نباشد، سرمایه پذیر می‌تواند از صدور چنین تأییدیه‌ای خودداری كند. جهت احراز صلاحیت مشاركت، عضو مسئول مشاركت بايد حداقل 50 درصد امتیاز كل و 50 درصد امتیاز توان تأمین مالي را كسب نمايد. عدم رعايت اين شرط منجر به رد پیشنهاد مشاركت خواهد شد. امتیاز كل مشاركت به‌صورت مجموع وزني امتیاز هريک از شركا و بر اساس میزان سهم آن‌ها تعیین خواهد شد.

تبصره: گروه مشاركت سرمایه‌گذار موظف است موافقت‌نامه مشاركت مطابق نمونه پیوست را تنظیم و با مهر و امضای كلیه اعضای تعهدآور آن مشاركت، ضمیمه اسناد ارزيابي كیفي حاضر قرار دهد، در غیر این صورت مدارک وی ناقص و ارزيابي كیفي نخواهد شد.

علاوه بر شرايط فوق، سرمایه‌گذار بايد شرايط زير را دارا باشد:

*امکان تأمین سرمايه موردنیاز و داشتن سابقه مديريتي، اجرايي و بهره‌برداری پروژه‌های مشابه شامل:

-در بخش توان تأمین مالي بايد حداقل 50 درصد امتیاز درج‌شده در جدول شماره 6 را كسب نمايد و اطلاعات و مستندات لازم ارائه شود.

-در بخش سابقه مديريتي، اجرايي و بهره‌برداری علاوه بر ارائه مستندات لازم بايد حداقل شرايط زير را دارا باشد:

1- دارا بودن رتبه ....... طرح و ساخت غیر صنعتي در رشته تأسیسات آب و فاضلاب يا؛

2- دارا بودن رتبه ............ پیمانکاری در رشته آب به همراه معرفي يک مشاور ذيصلاح و دارای تجربه طراحي و نظارت حداقل دو تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت مشابه

تبصره: معرفي مشاور همکار دارای رتبه ............ در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب جهت طراحي و كنترل كیفیت اجرا توسط سرمایه‌گذار الزامي می‌باشد. مشاور همکار بايد كلیه مدارک خواسته‌شده ازجمله رزومه و سابقه كار و گواهینامه صلاحیت معتبر خود را به همراه ساير مدارک اعضای مشاركت در يک مجموعه ارائه دهد. الزامي جهت عضويت مشاور همکار در گروه مشاركت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در صورت ارائه رتبه طرح و ساخت در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب از طرف متقاضي، معرفي مشاور همکار ضرورتي ندارد.


15- سرمایه‌گذاران موظف به رعايت موارد زير در ارائه پیشنهاد می‌باشند و پیشنهادهايي كه به ترتیب خواسته‌شده ارائه نشود، موردبررسی قرار نخواهند گرفت:

 -سرمايه‌گذاراني كه به‌صورت مشاركت در فرايند ارزيابي كیفي شركت مي‌كنند، بايد مدارک خود را به‌صورت یک مجموعه كامل ارائه نمايند و از ارسال مدارک جداگانه برای هر يک از اعضا خودداری نمايند.

 -مدارک و مستندات مربوط به هر رديف در جدول‌ها بايد مطابق شماره همان رديف شماره‌گذاری و مشخص شود.


16- با توجه به هدف از ارزيابي كیفي سرمایه‌گذاران و شناسايي شرايط درخواستي سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذار موظف به اعلام طرح و برنامه اجرايي خود جهت استفاده از پساب، طول دوره درخواست واگذاری پساب و میزان سرمايه مازاد قابل تأمین علاوه بر میزان سرمايه موردنیاز برای احداث مدول .............. تصفیه فاضلاب شهر ......... به شرح جداول مندرج در اسناد حاضر می‌باشد. سرمایه پذیر با سرمايه‌گذاراني كه حائز حداقل امتیاز كیفي در اين مرحله گردند در خصوص شرايط پیشنهادی آن‌ها وارد مذاكره خواهد شد.

سرمایه پذیر: شرکت آب‌‌وفاضلاب استان                                  سرمایه‌گذار:

محل مهر و امضای تعهدآور سرمایه‌گذار                                 تاریخ:

 


ترتیب ارائه اسناد
1) آگهی آخرين تغییرات دارندگان امضای مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاكت‌ها
2) فرم شماره (5) اطلاعات كلي و حقوقي شركت
3) اساسنامه
4) تصوير شناسه ملي شركت
5) تصوير گواهي ثبت‌نام مؤديان مالیاتي
6) تصوير شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز
7) فرم شماره (1) استعلام ارزيابي كیفي سرمایه‌گذاران
8) فرم شماره (2) اظهارنامه دارا بودن ماشین‌آلات و تجهیزات
9) فرم شماره (3) اظهارنامه توان اجرای كار
10) فرم شماره (4) اظهارنامه امکان تأمین منابع مالي پروژه
11) جداول 1، 2، 3، 4، 5، 6 و مستندات پیوستي به ترتیب
12) نمونه موافقت‌نامه مشاركت

تبصره: امتیاز هر جدول منوط به مدارک و مستندات ارائه‌شده می‌باشد و در صورت عدم ارائه مستندات امتیازی به سرمایه‌گذار تعلق نخواهد گرفت. سرمایه‌گذار مي‌بايست نسبت به مهر و امضای تمامي مدارک و مستندات اقدام نمايد (تمام اعضای مشاركت سرمایه‌گذار بايد كلیه مدارک را مهر و امضا نمايند و اعضای همکار فقط مدارک مربوط به شركت خود را مهر و امضا مي‌نمايند).


گزارش شناخت پروژه

1- عنوان طرح:

واگذاری حق استفاده از پساب مدول ........ تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ............. درازای سرمایه‌گذاری و مشاركت در توسعه و تکمیل تأسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، شامل تأمین مالي؛ طراحي، مهندسي؛ تأمین مصالح و تجهیزات؛ احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ............؛ تأمین برق؛ نگهداری، بهره‌برداری بلندمدت و انتقال تأسیسات به سرمایه پذیر به روش بیع متقابل طبق مشخصات فني، استانداردهای ملي و خواسته‌های سرمایه پذیر و تأمین سرمايه مازاد جهت احداث و توسعه تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب


2- اهداف پروژه:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- مشخصات كلی طرح:
1-3- محدوده طرح
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2-3- خصوصیات اقلیمی منطقه
1-2-3- آب‌وهوا
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

-اقلیم
................................................................................................................................................

 

-تعداد روزهای يخبندان
................................................................................................................................................

 

-باد
...............................................................................................................................................

 

2-2-3- زمین‌شناسی عمومی
................................................................................................................................................

 

3-3- مطالعات جمعیتی
................................................................................................................................................4-3- مبانی طرح
1-4-3- سابقه و كلیات طرح
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 

2-4-3- مبانی كمی و كیفی تصفیه‌خانه
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 

3-4-3 مشخصات پساب و لجن خروجی
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 

5-3-گزينه پیشنهادی مصوب تصفیه‌خانه فاضلاب ........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 

6-3- نقشه سايت پلان و اولویت‌بندی اجرايی (در صورت وجود):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 

7-3- تعیین حدود كار
الف- تعهدات سرمایه پذیر (شركت آب و فاضلاب استان ..................)
به‌عنوان نمونه
1- تأمین زمین موردنیاز و امکان دسترسي به ساخت گاه پروژه
2- همکاری با سرمایه‌گذار جهت خريد انشعاب برق
3- همکاری با سرمایه‌گذار جهت دريافت مجوزهای لازم
4- تأمین فاضلاب خام ورودی به میزان تعیین‌شده در قرارداد
5- تعیین طرح‌هايي كه بايد سرمايه مازاد در آن‌ها هزينه گردد.


ب- تعهدات سرمایه‌گذار:
به‌عنوان نمونه
1- تأمین مالي و احداث مدول ............ تصفیه‌خانه فاضلاب .......... به ظرفیت ........ مترمکعب (در ... مرحله اجرايي)
2- تأمین، نصب و راه‌اندازی كلیه تجهیزات الکترومکانیکال، كنترل، ابزار دقیق، تله‌متری و انتقال پیام موردنیاز
3- تأمین و انتقال برق موردنیاز تصفیه‌خانه
4- تأمین مالي و احداث ساختمان‌ها، ابنیه فني، جاده‌ها و ساير تأسیساتی كه برای اجرايي شدن پروژه حاضر موردنیاز می‌باشد.
5- تأمین مالي و احداث تأسیسات انتقال پساب تا محل مصرف توافق شده
6- بهره‌برداری و راهبری تأسیسات مطابق ضوابط سرمایه پذیر
7- بازسازی، نوسازی اساسي تأسیسات احداث‌شده در طول دوره قرارداد
8- واگذاری تأسیسات احداث و بازسازی‌شده در پايان دوره قرارداد به سرمایه پذیر
9- تأمین سرمايه مازاد جهت احداث و توسعه تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در استان


ج- ساير مشخصات كار
1- مدت انجام عملیات اجرايي:............................
2- روش انجام پروژه: بیع متقابل (BUY BACK)
3- دوره بهره‌برداری تجاری و واگذاری امتیاز استفاده پساب بین ..... تا ...... سال (از پايان دوره احداث مرحله اول اجرايي)

توضیح:  طول دوره بهره‌برداری تجاری و واگذاری امتیاز استفاده از پساب بر اساس پیشنهاد سرمایه‌گذار در محدوده يادشده تعیین می‌گردد.


4- سازمان كارفرمايی:
شركت آب و فاضلاب استان ................ به نمايندگي از وزارت نیرو


5- روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای اجرايی:
مطابق ضوابط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامه‌ریزی سابق،) وزارت نیرو، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان ............... كه در اسناد درج گرديده است.
توضیح:
-درصورتی‌که سرمایه‌گذار در پروژه‌های قبلي، به‌صورت همکار يا عضو مشاركت حضورداشته است، درصدی از امتیاز، مربوط به نسبت میزان همکاری يا مشاركت اختصاص مي‌يابد.

-در صورت انجام كار با مبلغ كمتر از پروژه حاضر، امتیاز به‌تناسب محاسبه خواهد شد. مبلغ به‌روز شده پیمان‌های منعقده ملاک امتیازدهي خواهد بود.

-در خصوص امتیاز رديف 2: بر اساس امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي 5 سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه موردنظر ازنظر حجم ريالي، تقدیرنامه‌ها و تشويق‌نامه‌ها

-در خصوص امتیاز رديف 3:

1-پنجاه برابر میزان مالیات متوسط سالانه يا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعي قطعي پرداخت‌شده

2- سه برابر درآمد ناخالص سالیانه
3- پنج برابر دارايي‌های ثابت شركت

4- میزان اعتبار دريافت شده از سوی مؤسسات مالي معتبر طي 5 سال گذشته: اگر يکي از موارد فوق بیشتر از .............. میلیارد ريال باشد حداكثر 100 درصد امتیاز تعلق مي‌گیرد و برای مقادير كمتر امتیاز به‌تناسب كمتر مي‌شود.

 -در خصوص امتیاز رديف 4: در صورت احراز امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز پروژه حداكثر 100 درصد امتیاز تعلق مي‌گیرد - در صورت عدم تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز، به‌تناسب كمبود نسبت به حداقل موردنیاز امتیاز كمتر مي‌شود.
-
در خصوص امتیاز رديف 5:

الف: كفايت كاركنان كلیدی- در صورت داشتن كادر حداقل موردنیاز حداكثر 60 درصد امتیاز تعلق مي‌گیرد برای كمبود كاركنان كلیدی نسبت به حداقل موردنیاز، به‌تناسب كمبود، امتیاز كمتر مي‌شود.

ب: برنامه‌ریزی و كنترل پروژه- اتمام 2 پروژه مشابه بدون تأخیر غیرمجاز طي 5 سال گذشته حداكثر 40 درصد امتیاز تعلق مي‌گیرد و در صورت داشتن تأخیر غیرمجاز امتیاز به‌تناسب كمتر مي‌شود (سقف امتیاز برای هر پروژه 20 درصد می‌باشد).

 

-مدارک لازم:
1- پیمان‌های منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفاً صفحاتي كه نشان‌دهنده موضوع، مدت، مبلغ و تاريخ ابلاغ كار است)
2- صورت‌جلسه‌های تحويل موقت برای كارهای اجراشده
-
جهت دريافت امتیاز اين بخش مي‌بايست برای هر رديف به‌صورت جداگانه مستندات مربوطه ازجمله تصوير موافقت‌نامه و ... ارائه دهد.توضیح:
-در صورت انجام كار با ظرفیت كمتر از پروژه حاضر امتیاز به‌تناسب محاسبه خواهد شد. مبلغ به‌روز شده پیمان‌های منعقده ملاک امتیازدهي خواهد بود.

 -در خصوص امتیاز رديف 2: بر اساس امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي 5 سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه موردنظر ازنظر حجم ريالي، تقدیرنامه‌ها و تشويق‌نامه‌ها

-در خصوص امتیاز رديف 3: كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت مشاور، پیاده‌سازی سیستم و نظام‌های مديريتي و اطلاعاتي امتیاز تعلق مي‌گیرد.

 -در خصوص امتیاز رديف 4: انجام مهندسي ارزش در پروژه‌ها، كارهای ابتکاری و تحقیقاتي و يا نوآوري‌های تائید شده مورد ارائه در خصوص پروژه‌ها، تألیف كتب، ضوابط، متون علمي و فني و تحقیقاتي، برگزاری كلاس‌ها و دوره‌های آموزشي مرتبط امتیاز تعلق مي‌گیرد.
-
در خصوص امتیاز رديف 5: ارائه شرح خدمات تفضیلي، نحوه تضمین كیفیت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازی و گزارش دهي، گزينه‌های فني و اجرايي و برنامه زمان‌بندی اجرايي مبنای تعیین امتیاز خواهند بود.

 -مدارک لازم:
1- پیمان‌های منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفاً صفحاتي كه نشان‌دهنده موضوع، مدت، مبلغ و تاريخ ابلاغ كار است)

2- جهت دريافت امتیاز اين بخش مي‌بايست برای هر رديف به‌صورت جداگانه مستندات مربوطه ازجمله تصوير موافقت‌نامه و ... ارائه دهد.توضیح:
-در صورت انجام كار با ظرفیت كمتر از پروژه حاضر امتیاز به‌تناسب محاسبه خواهد شد. مبلغ به‌روز شده پیمان‌های منعقده ملاک امتیازدهي خواهد بود.
-
در خصوص امتیاز رديف 2: بر اساس امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي 5 سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه موردنظر ازنظر حجم ريالي، تقدیرنامه‌ها و تشويق‌نامه‌ها
-
در خصوص امتیاز رديف 3: تأمین‌کننده تجهیزات بايد استانداردهای تولید، نصب و بهره‌برداری، نظام تضمین كیفیت و گارانتي و وارانتي محصولات، پروانه‌ها يا مجوزهای تولید خود را ارائه نمايند.


-
مدارک لازم:


توضیح:
-درصورتی‌که سابقه كار مشاركتي در بخش‌هايي از كار صورت گرفته باشد، متناسب با سهم كارهای در پروژه حاضر امتیاز تعلق مي‌گیرد.
-
به‌منظور ارزيابي توان مديريتي در امور مختلف از شاخص‌هايي نظیر

1- داشتن دفتر مديريت پروژه PMO و پیاده‌سازی استانداردهای مديريت پروژه ازجمله PMBOK در سازمان و پروژه‌ها

2- داشتن مدرک مديريت پروژه نظیر PMP توسط تیم پروژه
3- داشتن گواهینامه تضمین كیفیت

4- اتمام بدون تأخیر پروژه‌ها طي 5 سال گذشته و...استفاده نمود.
-
در خصوص امتیاز رديف 6: در صورت داشتن قرارداد بهره‌برداری بیش از 2 سال برای پروژه‌های قابل‌مقایسه امتیاز تعلق مي‌گیرد.

مدارک لازم:
-پیمان‌های منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفاً صفحاتي كه نشان‌دهنده موضوع، مدت، مبلغ و تاريخ ابلاغ كار است)
-جهت دريافت امتیاز اين بخش مي‌بايست برای هر رديف به‌صورت جداگانه مستندات مربوطه ارائه دهد.
-برای هر بخش بايد سوابق مديريتي به‌صورت جداگانه ارائه شود.


توضیح:
-ظرفیت سرمایه‌گذاری متقاضي برابر است با مجموع حقوق صاحبان سهام (عبارت است از تفاوت كل دارايي‌ها از كل بدهي‌ها) به‌اضافه حداكثر توان اعتباری/ دريافت وام (عبارت است از وام‌های قابل دريافت مطابق مستندات مثبته). برای ظرفیت كمتر متناسب امتیاز محاسبه می‌گردد.

 - سرمایه‌گذار بايد حداقل 50 درصد امتیاز اين جدول را دريافت نمايد، در غیر این صورت حائز شرايط نمي‌باشد.

مدارک لازم:

-پیمان‌های منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفاً صفحاتي كه نشان‌دهنده موضوع، مدت، مبلغ و تاريخ ابلاغ كار است)

-جهت دريافت امتیاز اين بخش مي‌بايست برای هر رديف به‌صورت جداگانه مستندات مربوطه ارائه دهد.

-درصـورتی‌که چـند شركـت در بخش سرمـایه‌گذاری مشاركـت نمـوده باشـند، توان مالـي آن‌هـا به نسبت مشارکتـشان در پـروژه (بر اساس موافقت‌نامه ارائه‌شده) در محاسبه امتیاز فوق لحاظ می‌گردد.

 
اظهارنامه دارا بودن ماشین‌آلات و تجهیزات فرم شماره (2)

سرمایه‌گذار با تائید اين فرم و ارائه تعهد، 50% امتیاز لازم اين معیار را مطابق جدول شماره (2) كسب می‌نماید. 50% باقیمانده بر اساس تعداد و مشخصات ماشین‌آلات اعلام‌شده در پیوست فرم حاضر بررسي و احراز می‌گردد.

این‌جانب/این‌جانبان ............................................. دارنده امضای مجاز شركت/مشاركت ......................................... با امضای اين فرم متعهد مي‌شود كه توان تأمین تجهیزات لازم، ماشین‌آلات و كلیه امکانات مربوط جهت پروژه حاضر را در اختیار داشته و در موعد مقرر در اختیار پروژه قرار خواهد داد.

نام و نام خانوادگي:
مهر و امضای تعهدآور


اظهارنامه ارزيابی توان اجرای كار - فرم شماره (3)

پیرو فراخوان شركت آب و فاضلاب استان ................... در روزنامه ................... مورخ............. در مورد پروژه حاضر این‌جانب / این‌جانبان .......................... دارنده امضای مجاز شركت / مشاركت ................ با آگاهي كامل از ضوابط آیین‌نامه ارزيابي كیفي سرمایه‌گذاران، تائید مي‌نمايم، اطلاعات ارائه‌شده در اين اظهارنامه و مدارک منضم به آن، صحیح است و مسئولیت كلیه عواقب عدم صحت آن به عهده تأییدکننده اين برگ و پیشنهاددهنده می‌باشد.

 دارنده امضای مجاز شركت / مشاركت:

 امضا:
تاريخ:


اظهارنامه دارا بودن امکان تأمین منابع مالی پروژه موضوع ارزيابی كیفی - فرم شماره (4)

این‌جانب /این‌جانبان (محل درج نام و نام خانوادگي) ............................................................................ دارندگان امضای مجاز شركت................................... با سمت/ سمت‌های در شركت ................................................ مطابق آگهی آخرين تغییرات معتبر در زمان ارزيابي كیفي فوق‌الذکر تعهد مي‌نمايم كه امکان تأمین منابع مالي پروژه حاضر را دارا مي‌باشم و كلیه عواقب و مسئولیت اين تأییدیه به عهده دارنده امضای مجاز اين شركت می‌باشد و انجام پروژه را منوط به شرايط تأمین مالي موردنظر خود نمي‌نمايم و دريافت یا عدم دريافت تسهیلات با شرايط ذکرشده در پیشنهاد اين شركت خللي در اجرای پروژه ايجاد نخواهد نمود. تائید مي‌نمايم كه سرمايه‌پذير هیچ‌گونه تعهدی در تأمین مالي پروژه نداشته و تنها امتیاز استفاده از پساب مدول ..... تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ........ را در طول دوره بهره‌برداری تجاری در اختیار سرمایه‌گذار قرار مي‌دهد و سرمایه پذیر هیچ‌گونه تعهدی در خصوص نحوه و شرايط استفاده از پساب ندارد.

 
نام و نام خانوادگي دارندگان امضای مجاز

محل مهر و امضای شركت

اطلاعات كلی و حقوقی شركت - فرم شماره (5)
نام شركت: ....................................................................... محل ثبت: ..................................................................
کد اقتصادی شركت: ............................... کد پستی:.............................................................................................
شماره ثبت: ............................... تاريخ ثبت: ............................... شناسه ملي شركت:.........................................
سرمايه ثبت‌شده: ............................. سرمايه پرداخت‌شده: ................................ شماره تلفن تماس با پیش‌شماره......................
موضوع فعالیت شركت (طبق اساسنامه): ......................................................................................................................................
نشاني قانوني شركت: ...................................................................................................................................................................
شماره نمابر: .................................. شماره همراه: ................................................................................................
نام و سمت دارندگان امضای مجاز شركت: .........................................................................................................

توضیح: اين فرم برای هر عضو مشاركت يا همکار سرمایه‌گذار به‌صورت مجزا بايد تکمیل و ارائه شود.


پیوست جداول امتیاز كیفی


توضیح: اين فرم برای هر عضو مشاركت يا همکار سرمایه‌گذار به‌صورت مجزا بايد تکمیل و ارائه شود.


جدول پیوست فرم شماره 2

حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در پروژه حاضر به شرح جدول زير می‌باشد، سرمایه‌گذار موظف است تعداد تجهیزات و ماشین‌آلات تحت مالکیت و يا اجاره خود را در اين جدول درج نمايد. امتیاز کسب‌شده در اين بخش معادل 50 درصد امتیاز اين معیار خواهد بود. 50 درصد باقیمانده بر اساس تعهد امضاشده در فرم شماره 2 به سرمایه‌گذار تعلق خواهد گرفت.


فرم شماره 6: مشخصات و شرايط پیشنهادی سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار موظف است حداقل اطلاعات مشروحه زير را در خصوص طرح و برنامه اجرايي پیشنهادی خود ارائه نمايد. درصورتی‌که حائز حداقل امتیاز درج‌شده در اين اسناد و ساير شرايط اعلام‌شده گردد، اين اطلاعات مبنای انجام مذاكره با وی قرار خواهد گرفت.توضیح: سرمایه‌گذار موظف است مستندات مربوط به هر يک از شرايط پیشنهادی را نیز ارائه دهد.
نام و نام خانوادگي دارندگان امضای مجاز
محل مهر و امضای تعهدآور سرمایه‌گذار


نمونه فرمت موافقت‌نامه اعضای گروه مشاركت (جهت درج در اسناد)

 نظر به اينکه شركت آب و فاضلاب استان ......... كه ازاین‌پس سرمايه پذير نامیده مي‌شود، در نظر دارد واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول ..... تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ......... به روش بیع متقابل ((BUY BACK را از طریق فراخوان عمومي به شركت‌های واجد شرايط واگذار نمايد، ازاین‌رو شركت‌های زير آمادگي خود را برای مشاركت در پروژه مذكور اعلام مي‌نمايند:

 
اعضای گروه مشاركت:

 -شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............................ به‌عنوان عضو و رهبر مشاركت و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................

-شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............................ به‌عنوان عضو مشارکت و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................

-شركت ...................... با شماره ثبت ..................؛ و شناسه ملی ............................ به‌عنوان عضو مشاركت و به
نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................
در اين موافقت‌نامه اعضای مشاركت فوق اگر به‌صورت انفرادی مطرح شوند طرف و يا عضو و اگر به‌صورت جمع مطرح
شوند، طرفین و يا اعضا نامیده مي‌شود.


ماده 1- موضوع موافقت‌نامه

موضوع موافقت‌نامه عبارت است از مشاركت و همکاری تضامني اعضای فوق با يکديگر برای تهیه و ارائه پیشنهاد در مرحله ارزيابي كیفي و مذاكره، و نیز در صورت قبولي پیشنهاد از طرف سرمایه پذیر، انجام كامل پروژه سرمایه‌گذاری در طرح واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول ..... تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ...... به روش بیع متقابل ((BUY BACK به‌صورت مشاركت(Joint venture) . کلیه اعضای مشاركت در قبال سرمایه پذیر مشتركا، منفردا و متضامنا مسئول می‌باشند.


ماده 2- مدت موافقت‌نامه
اين موافقت‌نامه از تاريخ امضا توسط اعضا نافذ و آغاز مي‌شود و در شرايط زير خاتمه مي‌يابد:
2-1- مشاركت و همکاری اعضا منجر به برنده شدن در مرحله ارزيابي و ارائه پیشنهاد نگردد.
2-2- سرمایه پذیر، ارزيابي كیفي و يا پیمان را لغو نمايد.
2-3- در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي، زمان خاتمه اين موافقت‌نامه متناسب با مدت پیمان و قوانین حاكم بر آن خواهد بود. در اين صورت اعضا منفرداً حق تصمیم به خاتمه اين موافقت‌نامه را نخواهند داشت.

 

ماده 3- حق السهم هر يك از اعضا

سهام اعضا مشاركت در اجرای كلیه تعهدات موضوع موافقت‌نامه به‌قرار زير تسهیم شده است:

 الف- شركت..........................................................%

 ب-شركت..........................................................%

جشركت..........................................................%

تبصره يک: اعضای مشاركت متعهد مي‌گردند در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي و ارائه پیشنهاد نسبت به ارائه موافقت‌نامه محضری اقدام نمايند.

تبصره دو: هیچ‌یک از اعضای مشاركت حق واگذاری سهام و مسئولیت‌های خود به اشخاص ثالث بدون رضايت تمام شريک‌ها و سرمایه پذیر را ندارد

.
ماده 4- مسئولیت و تعهدات هر يك از اعضا

الفمرحله تشريفات ارزيابی كیفی و انجام مذاكرات

توضیح: (در خصوص نحوه مشاركت در تهیه پیشنهاد، سهم و مسئولیت هر عضو، نحوه ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم و تعهد آن‌ها در قبال سرمايه پذير(


ب- دوره مجاز قرارداد

توضیح: (در خصوص نحوه ارائه ضمانت انجام تعهدات و پیش‌خرید از طرف گروه مشاركت، تعهد در قبال سرمایه پذیر، سهم و مسئولیت هر عضو در پروژه و ... توضیحات ارائه گردد)

تبصره سه: اعضای گروه مشاركت متعهد مي‌گردند در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي و ارائه پیشنهاد و ابلاغ قرارداد، قبل از تاريخ قطعیت پروژه نسبت به ثبت شركت پروژه و انتقال كلیه مسئولیت‌های گروه مشاركت به اين شركت اقدام نمايند.

تبصره چهار: مقرر گرديد از شركت مهندسي مشاور ...................... دارای رتبه ......... در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب به‌عنوان مشاور همکار در تهیه پیشنهاد و در دوره احداث جهت تضمین كیفیت طراحي، كنترل و نظارت بر حسن و كیفیت اجرای پروژه استفاده شود.


ماده -5 قانون موافقت‌نامه و حکمیت
اين موافقت‌نامه از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسلامي ايران می‌باشد. در صورت بروز حوادث قهری و يا هرگونه اختلاف میان اعضای مشاركت در خصوص اجرای اين موافقت‌نامه، آقا/ خانم/ انجمن/جامعه/ نظام صنفي/ تشکل حرفه‌ای....................................................... به‌عنوان داور اعلام نظر خواهد كرد. در صورت عدم توافق اعضا با نظر داور موضوع از طريق مراجع ذيصلاح قانوني حل‌وفصل خواهد شد.

ماده 6- نسخ موافقت‌نامه
اين موافقت‌نامه در ............ نسخه شامل 6 ماده و 4 تبصره و در ......... صفحه تهیه و تنظیم، مهر و امضا و مبادله گرديده و هر نسخه حکم و اعتبار واحد را دارد.
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد