دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
مصوب هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
-
1395/06/02
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد