دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
General Instruction for Environmental Economic Assessment- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/409280
691
1394/12/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد