دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
General Instruction for Environmental Economic Assessment- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/409280
94/409280
1394/12/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد