قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1369/10/18
متن ضابطه

قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی


تاریخ تصویب: 1369/10/18


‌ماده 1 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که بر اساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس‌شده یا می‌شود در این قانون (‌مؤسسه) نامیده می‌شوند صرفاً تابع این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.
‌تبصره - اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 2 - اعتبارات جاری و عمرانی این مؤسسات و همچنین اعتبارات اختصاصی (‌معادل درآمدهای اختصاصی برآورد شده از سوی مؤسسات) ‌همه‌ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح به‌صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود.

ماده 3 - تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی هر سه ماه، حداقل به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصی معادل کلیه درآمدهای وصولی که به خزانه واریزشده است از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اختیار هر یک از مؤسسات قرار می‌گیرد.

ماده 4 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.

ماده 5 - کلیه مؤسسات موضوع این قانون می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و کمک‌های مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن آن‌گونه کمک‌های مردمی تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امناء مؤسسات ذی‌ربط به تصویب وزارتین مربوطه برسد.

ماده 6 - به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای احداث،‌تعمیر، نگهداری و خدمات سلف‌سرویس‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی و تأمین مسکن اعضای هیأت علمی، شرکت سهامی خاص تأسیس نماید که اساسنامه این شرکت‌ها با پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - این مؤسسات مکلف‌اند حساب کلیه اعتبارات و هزینه‌ها را نگهداری و صورت‌حساب دریافت و پرداخت هرماه و حساب نهایی هرسال را تنظیم و پس از گواهی ذی‌حساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه و حساب نهایی هرسال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

ماده 8 - این مؤسسات مکلف‌اند گزارش عملیات انجام‌شده سالانه را بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، در بودجه به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه ارسال نمایند.

ماده 9 - آیین‌نامه اجرایی هر یک از مواد فوق برحسب نیاز به پیشنهاد هیأت امنای مؤسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره - ترکیب هیأتهای امناء مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.

ماده 10 - این قانون از اول سال 1370 لازم‌الاجرا بوده و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی به‌استثنای ماده 31 قانون مذکور، در مورد این مؤسسات نافذ نخواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و شصت‌ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.10.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد