مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
به انضمام نامه رییس جمهور
59007
1397/05/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد