بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
مصوب بانک مرکزی
93/277376
1393/10/17
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد