نظام فنی و اجرایی کشور
این بخشنامه مصوبه شماره 24525/ت ‍14898ه‍ مورخ 1375/04/04 هیات وزیران و نیز مصوبه شماره 7250/ت166مورخ 1367/02/17 هیات وزیران را نسخ می نماید.
42339/ت33497ه‍
1385/04/20
متن ضابطه

42339/ت 33497 ه

تاريخ: 1385/4/20

بسمه‌تعالی

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 1385/1/20 بنا به پيشنهاد شماره 101/72293 مورخ 1384/4/26 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1383- و اصل یک‌صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام فني اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

 

«نظام فني و اجرايي كشور»

فصل اول كليات

1- هدف

استقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، در چارچوب اسناد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكردي نتیجه گرا، باقابلیت پيگيري و ارزيابي و مبتني بر نظام مديريت كيفيت، متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و زيست‌محيطي كشور.

اسناد برنامه‌هاي توسعه، شامل اسناد ملي توسعه‌بخشی، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه است.

 

2- دامنه كاربرد

طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- و طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌‌گذاري مشاركتي آنان با بخش خصوصي.

 

3- مراجع

قانون برنامه‌وبودجه - مصوب 1351- و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383

 

4- تعاريف و مفاهيم

4-1- نظام فني و اجرايي كشور:

مجموعه اصول، فرآيندها و اسناد مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است.

يادآوري: در اين نظام، واژه‌ اسناد به‌جای مجموعه واژه‌هاي استانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات، روش‌های اجرايي، دستورالعمل‌ها بكار برده شده است.

4-2- مديريت پروژه:

كاربرد دانش و دانايي، مهارت‌ها و فنون در انجام فعالیت‌های طرح يا پروژه‌ به‌منظور تحقق اهداف، نيازها و انتظارات عوامل ذينفع از طرح يا پروژه‌ يا بهبود سطح رضايت‌ آن‌ها.

4-3- پديدآوري طرح يا پروژه:

مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه‌اندازي و تحويل و شروع بهره‌برداري است.

4-4- بهره‌برداري:

بهره‌برداري از نتيجه طرح يا پروژه بر پايه محاسبات و مفروضات طراحي و دستورالعمل‌هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته‌شده.

4-5- رويكرد فرآيندي:

حصول نتيجه مطلوب از طريق مديريت فرآيندها

يادآوري: نتيجه مطلوب هنگامي حاصل مي‌شود كه فعاليت‌ها و منابع مرتبط با آن‌ها به‌صورت يك فرآيند مديريت شوند.

4-6- رويكرد سيستمي:

شناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتبط باهم به‌عنوان يك سامانه.

يادآوري: شناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتبط باهم به‌عنوان يك سامانه به اثربخشي و کار آیی طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌‌گذاري در دستيابي به اهداف آن‌ كمك مي‌كند.

4-7- رويكرد نتیجه گرا:

جهت‌گيري لازم در سياست‌ها، خط‌مشي‌هاي تدوين اسناد و مديريت در نظام فني و اجرايي كشور معطوف به دستيابي به نتيجه و تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.

4-8- مديريت كيفيت:

فعالیت‌های هماهنگ شده براي هدايت و كنترل سازمان عوامل ذينفع ازنظر كيفيت و معطوف به نتيجه.

يادآوري: هدايت و كنترل ازنظر كيفيت، عموماً شامل برقراري خط‌مشی كيفيت و اهداف كيفيت، طرح‌ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، تضمين كيفيت و بهبود كيفيت مي‌باشد.

4-9- سامانه:

مجموعه عناصر داراي ارتباط دروني و داراي تعامل و معطوف به نتيجه.

4-10- فرآيند:

مجموعه‌اي از منابع و فعالیت‌های به هم مرتبط كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي‌نمايد.

يادآوري: منابع شامل مديريت، خدمات، كاركنان، منابع مالي، تسهيلات، تجهيزات، فنون و روش‌هاست.

4-11- مرحله طرح يا پروژه:

مجموعه‌اي از فعالیت‌های منطقي و به‌هم‌پیوسته طرح يا پروژه‌ كه معمولاً در تكميل يك بخش قابل تحويل انجام مي‌گيرد.

4-12- هدف طرح يا پروژه:

آنچه که در رابطه با طرح يا پروژه جستجو شود يا منظور باشد.

4-13- نتيجه طرح يا پروژه:

عنوان و مشخصات اصلي اقلام قابل تحويل به دستگاه بهره‌‌بردار.

4-14- عوامل ذينفع:

اشخاص حقيقي و حقوقي با منافع مشت