اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
مصوب هیات وزیران
588140ت 31481ه
1383/10/23
متن ضابطه

اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور (سهامی خاص)

 

شماره‌:.58814 ت 31481 ه¨
تاریخ: 1383.10.23
وزارت راه و ترابری‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.7.12 و 1383.9.25 بنا به پیشنهاد شماره 11.13394 مورخ ‌1383.7.5 وزارت راه و ترابری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (4) و (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران ـ مصوب 1379 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره.1586 ت‌24246 ه¨ مورخ 1381.1.21 اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ شرکت مهندسی فرودگاه‌های کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور ساماندهی شده است و در این اساسنامه به‌اختصار شرکت نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد.

ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و ایجاد، اداره‌، نگهداری‌، توسعه‌، تکمیل‌، تجهیز و بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور و ایستگاه‌های ناوبری ارتباطی و ارائه خدمات و فعالیت‌های جنبی فرودگاهی هوانوردی و پروازی می‌باشد.

ماده 3 ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است‌. شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس نماید.

ماده 4 ـ سرمایه شرکت مبلغ یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی می‌باشد و کلیه سهام آن متعلق به دولت است‌.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
1- انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر، امور حمل‌ونقل انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ‌، مراجعین به فرودگاه‌ها، خدمات زمینی فرودگاهی ‌(هندلینگ‌)، آشیانه‌، کترینگ‌، اقامتی و پذیرایی‌، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه‌ها، هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ‌.
2- خدمات هوانوردی از قبیل تجهیز راه‌های هوایی‌، نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات هوانوردی‌، هدایت و نشست‌وبرخاست هواپیما و وسایل پرنده در فضا و فرودگاه‌ها، خدمات آزمایش دستگاه‌های ناوبری و خدمات ایمنی زمینی و آتش‌نشانی و سایر خدمات زمینی مربوط‌.
3- خدمات طراحی‌، ساخت‌، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمان‌های جنبی‌، عوامل پروازی‌، تجهیزات پروازی و لوازم ارتباطی و ناوبری و سایر تسهیلات فرودگاهی‌.
4- سرمایه‌گذاری یا مشارکت با بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی‌) واجد شرایط و صلاحیت و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تحقق اهداف شرکت با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
5- ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی منطبق با اهداف شرکت‌.
6- صدور خدمات فنی و تخصصی در محدوده وظایف اصلی شرکت‌.
7- عضویت در مجامع و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
8- سایر اقداماتی که به تشخیص و تصویب مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم باشد.
تبصره ـ شرکت می‌تواند برخی از امور غیر مدیریتی نظیر فعالیت‌های فنی و عملیاتی‌، خدماتی و پشتیبانی مربوط به ایجاد، اداره‌، نگهداری‌، توسعه و تجهیز فرودگاه‌ها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح و واجد شرایط طبق قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ ارکان شرکت عبارت‌اند از:
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره و مدیرعامل
3- بازرس (حسابرس‌)

ماده 7 ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر به‌عنوان نمایندگان سهام دولت تشکیل می‌شود:
1- وزیر راه و ترابری که ریاست مجمع عمومی را نیز بر عهده خواهد داشت
2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4 ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر بازرگانی

ماده 8 ـ مجامع عمومی شرکت عبارت‌اند از:
1 ـ مجمع عمومی عادی
2 ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 9 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ‌صورتهای مالی شرکت‌، تصویب بودجه‌، خط‌مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 10 ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت‌. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع ‌فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 11 ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است‌:
1- بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت‌.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیأت مدیره‌، صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌.
3- عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی برای مدت دو سال‌.
4- انتخاب بازرس (حسابرس‌) شرکت‌.
5 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
6 ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت شامل نمودار سازمانی‌، شرح وظایف‌، سقف پست‌های سازمانی تا سطوح مدیریت و واحدهای هم‌تراز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات‌.
7 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات و ارائه به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب‌.
8 ـ بررسی و تصویب تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به‌استثنای تعرفه‌های مربوط به خدمات ناوبری و نشست‌وبرخاست که پس از تأیید مراجع ذی‌ربط اجرا خواهد گردید.
9 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس‌) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط‌.
10 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل‌وصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
11 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی‌، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیأت مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
12 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
13 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس یا تحصیل شعبه یا نمایندگی در نقاط داخل کشور به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
14 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرح‌های پیشنهادی هیأت مدیره در مورد فعالیت‌های قابل‌واگذاری شرکت‌.
15 ـ پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی طبق قوانین و مقررات مربوط.
16 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
17 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده 12 ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌گردد و اتخاذ تصمیم در مورد زیر منحصراً با مجمع یادشده می‌باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
2 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
3 ـ پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.

ماده 13 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف‌، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تاز مانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است‌، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است‌.
تبصره 1 ـ هریک از اعضای هیأت مدیره موظف‌اند به‌صورت تمام‌وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتیبی که هیأت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌هایی از فعالیت شرکت را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 2 ـ حداقل سه نفر از اعضای انتخابی هیأت مدیره باید از کارمندان رسمی و باتجربه و دارای حداقل ده سال سابقه کار در شرکت بوده و یک نفر نیز دارای تحصیلات و سوابق مرتبط در رشته مالی و بازرگانی باشد.
تبصره 3 ـ هیأت مدیره از میان خود یک نفر را به‌عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.

ماده 14 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با سه رأی موافق اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 15 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هرماه یک‌بار و به‌طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده 16 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیأت مدیره با درج نظر مخالفین در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت‌مدیره می‌باشد.

ماده 17 ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمت دیگری (موظف یا غیرموظف) در سایر شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها را ندارند.

ماده 18 ـ در صورت فوت‌، بازنشستگی‌، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای‌هیأت مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت باقیمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 19 ـ هیأت مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی می‌باشد و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر است‌:
1- تهیه و تنظیم تشکیلات کلان‌، آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملات‌، استخدامی و همچنین پیشنهاد اصلاح آن‌ها و اساسنامه شرکت برای ارائه به مجمع عمومی و دیگر مراجع مربوط‌.
2- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی‌.
3 ـ پیشنهاد خط‌مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن‌ها به مجمع عمومی‌.
4 ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
5 ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به روش اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
6 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت باید به تصویب ‌هیأت‌مدیره برسد.
7 ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط‌مشی و اهداف شرکت‌.
8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خریدوفروش اموال منقول در چارچوب آیین‌نامه مالی‌، معاملاتی شرکت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجاره اماکن و تأسیسات بر اساس لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور ـ مصوب 1358 ـ
9 ـ مسؤولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی‌، محاسباتی‌، استخدامی‌، مدیریت امور کارکنان، تشکیلات‌، معاملات‌، مخارج‌، حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری‌، مالی‌، فنی‌، دفاتر و نمایندگی‌ها.
10 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت‌.
11 ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی‌.
12 ـ تعیین حق وکالت یا حق مشاوره وکلای دادگستری موردنیاز شرکت‌.
13 ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمع عمومی.
14 ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل‌وصول و نیز اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی‌.
15 ـ تأیید برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کارکنان و مدیران شرکت که از سوی مدیرعامل پیشنهاد می‌شود.
16 ـ پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی یا سایر مراجع مربوط‌.
17 ـ انجام سایر امور لازم برای اداره شرکت در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط‌.

ماده 20 ـ هیأت مدیره می‌تواند به مسؤولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 21 ـ هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس‌) شرکت ارسال نماید.

ماده 22 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شود و دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد.
تبصره 1 ـ مدیرعامل می‌تواند رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.
تبصره 2 ـ مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
تبصره 3 ـ معاون امور عملیات هوانوردی شرکت بر اساس ضوابط تخصصی مصوب سازمان هواپیمایی کشوری توسط مدیرعامل منصوب خواهد شد.

ماده 23 ـ موارد زیر ازجمله وظایف مدیرعامل می‌باشد:
1- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
2- تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
3 ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
4 ـ اداره امور فنی‌، مالی‌، اداری و استخدامی شرکت
5 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره
6 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره
7 ـ باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به‌حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت مدیره‌.
8 ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت و در چارچوب اهداف و سیاست‌ها و سازمان مصوب و با رعایت بودجه مربوط‌.
9 ـ تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌ای از وضع جاری‌، مالی و عملیاتی انجام‌شده شرکت برای ارائه به هیأت‌مدیره و مجمع عمومی‌.

ماده 24 ـ کلیه اسناد، اوراق مالی‌، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره‌) و یا نمایندگان آنان برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند می‌رسد.
تبصره ـ برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی‌حساب مجاز خواهد بود.

ماده 25 ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 26 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل‌، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.

ماده 27 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس‌) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب‌نشده است‌، به وظایف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

ماده 28 ـ وظایف بازرس (حسابرس‌) به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آن‌ها.
2 ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی‌.
3 ـ بازرس حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسؤولین شرکت مکلف‌اند اطلاعات لازم را در اختیار بازرس قرار دهند.
4 ـ بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت جهت انجام‌وظیفه بازرس امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد.

ماده 29 ـ به‌منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده و انعکاس نتایج آن در گزارش‌ها و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از سیستم‌های کنترلی‌، شرکت می‌تواند کارگروه حسابرسی عملیاتی تشکیل دهد. کارگروه یادشده موظف است گزارشات لازم را در اختیار مجمع عمومی یا هیأت مدیره قرار دهد.
تبصره ـ رئیس کارگروه حسابرسی عملیاتی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده 30 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هرسال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه ‌می‌پذیرد.

ماده 31 ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته‌شده و صورت‌های مالی آن باید حداکثر تا پایان خردادماه هرسال پس از تأیید هیأت مدیره از طرف مدیرعامل در اختیار بازرس (حسابرس‌) قرار گیرد.

ماده 32 ـ این شرکت ازنظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع وزارت راه و ترابری بوده و ازنظر ضوابط بین‌المللی تابع مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می‌گردد، می‌باشد.

ماده 33 ـ این اساسنامه از تاریخ ابلاغ جایگزین اساسنامه قبلی‌، موضوع تصویب‌نامه شماره‌.112722 ت‌173 ک مورخ 1369.9.14 و اصلاحیه بعدی آن می‌شود.
این اساسنامه به‌موجب نامه‌های شماره 83.30.8904 مورخ 1383.8.21 و شماره 83.30.9298 مورخ 1383.10.10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد