ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
٩٠/١٥٤١٧٢
1390/07/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد