دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
بانک بین المللی بازسازی و توسعه
بانک بین المللی بازسازی و توسعه
2004
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد