الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مصوب جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی - شماره۱۲۸۹۷/۹۴/دش
94/12897
1394/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد