لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
سازمان تامین اجتماعی - سازمان بیمه خدمات درمانی - بودجه ـ بهداشت و درمان ـ تامین اجتماعی ـ سازمان های دولتی ـ سازمان های مستقل - 1378.06.10 - .55719ت 15884 هـ - 1378.06.16 - 378 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون بیمه همگان
55719
1378/06/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد