لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین مرجع تایید آن - مصوب جلسه 640 مورخ 1387
88/397
1388/01/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد