اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب جلسه 488 مورخ 1380/08/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی
-
1380/08/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد