دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
موضوع تبصره 1 ماده 48 آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
***
1391/11/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد