مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
شماره : 19113/26502 - مصوبه جلسه هیأت وزیران مورخ 1377/03/13
19113/26502
1377/04/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد