تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 3081 /ت 28444 ه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1382/01/24
3081
1382/01/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد