قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1376/04/03 و مورد تأیید شورای نگهبان مورخ 1376/04/11
-
1376/04/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد