آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ‌شماره: .37758ت23752 هـ ‌تاریخ: 1379.9.27 - 1379.09.02 – 37758 . ت 23752 ه‍ -1379.09.27 - 367 - مصوبه هیات وزیران
37758
1379/09/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد