تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
شماره : 53199 /ت 41988 ه - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1388/02/20
53199
1388/03/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد