تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
شماره : 49236 /ت 536 ه - وزارت رفاه و تامین اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - مصوبه جلسه هیات وزیران مورخ 1388/02/27
49236
1388/03/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد