دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوبه جلسات 608 و 623 مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی و 24 جلسه مورخ 1387/09/04 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
***
1387/10/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد