تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
شماره : 165111 /ت 40888 /ه - وزارت کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت آموزش و پرورش - معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - مصوب جلسه هیأت وزیران مورخ 1387/08/26
165111
1388/09/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد