قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
از تاریخ تصویب این ماده واحده ماده 21 قانون مربوط به مقررات ‌امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334.3.29‌ لغو می‌گردد. - اسناد مرتبط: قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی؛ قانون مربوط
1/522
1362/08/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد