دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی بر اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی،ترکیب اعضاء شرح وظایف و اختیارات هیئت امنای بیمارستان های مزبور
به همراه ترکیب اعضاء و شرح وظایف و اختیارات هیات امنای بیمارستان های مزبور - مصوب سال 1390 هیات های امناء
***
1390/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد