آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
در اجرای بند ط ماده 7 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1390
***
1390/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد