قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1387/07/01 - مورد تایید شورای نگهبان در تاریخ 1387/08/01
136751
1387/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد