ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته
مصوب سال 1390 هیات های امناء
***
1390/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد