آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - مصوبه هیات وزیران - شماره۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ
18983
1392/02/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد