نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد
شماره : 1304 /د ش - مصوب جلسه 562 مورخ 1384/03/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی
1304
1384/03/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد