تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره : 2208 / د ش - مصوب جلسه 566 مورخ 1384/05/04 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2208/د ش
1384/05/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد