آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 10560 /ت 26601 ه - تصویب نامه هیأت وزیران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
10560/ت 26601 هـ
1381/04/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد