الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
بهداشت و درمان - تامین اجتماعی - ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مصوبه هیات وزیران - 1374.09.19 - .11387ت15995ه - 1374.09.27 - 203 - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
11387
1374/09/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد