آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 14674 /ت 26589 ه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1381/03/26
14674
1381/04/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد