استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
سرشناسه: غلامعلی جعفری، صمد خلیف هگری، خدیجه دانایی، دكتر پریسا دولتشاهی، دكتر مژده رمضانی، مهندس راحله روحپرور، عطیه صباغیان پیرو، پرستو عابدینی سلی مآبادی، نعم تاله عباس گودرزی، دكتر لیلا کیکاوسی آرانی و دكتر حمید مهراب یفر؛ عنوان و نام پدي دآور: استاند
-
1389/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد