الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی - مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی - شماره۳۸۶۵/۹۴/دش
94/3865
1394/02/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد