مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - شماره ۱۰۰۹۷۷/۹۲/ش - مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
92/100977
1392/04/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد