ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاورو پپمانکاران
100/88432
1387/09/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد