ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب تاریخ 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی
-
1383/06/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد