دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی
موضوع تبصره 2 ماده 36 آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
***
1391/09/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد