آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 10727 /ت 26588 ه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1381/03/26
10727
1381/03/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد