الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
شماره : 4197 / د ش - مصوب جلسه 629 مورخ 1387/05/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی
4197
1387/06/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد